Events

1st place, D Pimlott peg 15 lucky dip, weight 252 lb 03 oz

2nd place, A Martin peg 15 prospect, weight 231 lb 10 oz

3rd place, C Edwards peg 7 lucky dip, weight 219 lb 10 oz

4th place, M Goulding peg 3 prospect, weight 208 lb 09 oz

5th place, P Gibson peg 7 prospect, weight 164 lb 03 oz

6th place, D Richardson peg 1 prospect, weight 116 lb 04 oz