Events

1st place D Gartley, peg 4 lucky dip, weight 46 lb 15 oz

2nd place A Yates, peg 5 lucky dip, weight 34 lb 15 oz

3rd place K Fleming, peg 7 lucky dip, weight 29 lb 14 oz