Events

1st place A Dunn, peg 12 upper, weight 75 lb 13 oz

2nd place P Clements, peg 2 upper, weight 72 lb 06 oz

3rd place P Cooper, peg 14 upper, weight 57 lb 10 oz

4th place D Holland jnr, peg 10 upper, weight 52 lb 13 oz

5th place L Breeze,peg 5 upper, weight 42 lb 07 oz

6th place D Holland snr, peg 17, weight 41 lb 11 oz