Events

1st place R Mynett, peg 18 upper, weight 58 lb 12 oz

2nd place B Morris, peg 7 goose, weight 56 lb 06 oz

3rd place D Holland jnr, peg 13 goose weight 51 lb 12 oz

4th place P Woodruff, peg 22 upper, weight 46 lb 12 oz