Events

1st place, K Owen peg 3 lucky dip, weight 94 lb 05 oz

2nd place, A Dyson peg 7 lucky dip, weight 90 lb 15 oz

3rd place, P Tucker peg 15 prospect, weight 61 lb 01 oz

4th place, A Bridge peg 5 lucky dip, weight 60 lb 05 oz

5th place, C Mcandrew peg 13 lucky dip, weight 57 lb 15 oz

6th place, B Dodd peg 11 prospect, weight 52 lb 13 oz