Events

1st place, M Austin peg 10 prospect, weight 78 lb 11 oz

2nd place, F Smith peg 4 prospect, weight 58 lb 06 oz

3rd place, C Day peg 1 prospect, weight 45 lb 12 oz

4th place, B Dodd peg 5 lucky dip, weight 33 lb 12 oz