Events

1st place C Shaw, peg 12 big max, weight 120 lb 02 oz

2nd place J Declouet, peg 1 lucky dip, weight 117 ln 13 oz

3rd place M Goulding, peg 9 lucky dip, weight 103 lb 07 oz

4th place S Butler, peg 1 prospect, weight 102 lb 10 oz

5th place L Hobson, peg 31 big max, weight 100 lb 02 oz

6th place A Martin, peg 18 upper, weight 95 lb 04 oz