Events

1st place J Merk, peg 9, weight 14 lb 04 oz

2nd place I Reade, peg 2, weight 11 lb 02 oz

3rd place A Percival, peg 15, weight 6 lb 10 oz

4th place D Lomas, peg 18, weight 6 lb 05 oz